Tar Statens pensjonsfond utland hensyn til miljø og menneskerettigheter?

Ja. Norges Bank forvalter Statens pensjonsfond utland etter et mandat og etiske retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet.

Finansdepartementet mener at god avkastning over tid vil være avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand. Arbeidet med å følge opp disse spørsmålene overfor selskapene fondet er investert i kalles ofte for ansvarlig forvaltning, og ivaretas gjennom ulike virkemidler:

– Eierskapsutøvelse: Eierskapsutøvelse går blant annet ut på å fremme langsiktig verdiskaping og bærekraft i selskapene. Som eier har fondet dialog med mange selskaper, og utrykker forventninger til hvordan selskapene håndterer globale utfordringer som menneskerettigheter, barns rettigheter, klimaendringer og bærekraftig bruk av havet. Fondet har også stemmerett i mange viktige saker.

– Observasjon og utelukkelse: Finansdepartement har laget etiske retningslinjer for fondet, og opprettet det uavhengige Etikkrådet som gir råd om hvilke selskaper som skal utelukkes eller settes til observasjon i henhold til retningslinjene. Fondet kan for eksempel ikke eie selskap som produserer visse typer våpen, tobakk, eller baserer virksomheten sin på kull. Fondet kan heller ikke eie selskaper som bidrar til alvorlige etiske normbrudd, som for eksempel grove brudd på menneskerettighetene, alvorlig miljøskade eller grov korrupsjon. Dersom det er tvil om et selskap begår slike normbrudd, kan selskapet settes til observasjon.