Bruttonasjonalprodukt (BNP)

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål for den samlede verdiskapingen i landet. Ved internasjonale sammenligninger av den materielle levestandarden ser vi ofte på BNP per innbygger.

Enten du jobber på et kontor, i en butikk eller i helsevesenet, bidrar du til BNP.

Begrepet forteller oss om den samlede verdiskapingen i et land innenfor et gitt tidsrom. Verdiskaping omfatter produksjon av både varer og tjenester. Dette gjelder både næringsvirksomhet, offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner. BNP forteller oss altså summen av alt som tjenes i et land i løpet av ett år.

Ved internasjonale sammenligninger av den materielle levestandarden bruker vi ofte på BNP per innbygger som grunnlag.

Fastlands-Norge

I Norge ser vi normalt på BNP for Fastlands-Norge som grunnlag for å si noe om den økonomiske situasjonen. Bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge er et mål på verdiskapingen i Norge når inntektene fra oljevirksomheten og utenriks sjøfart holdes utenfor. Produksjonen i disse næringene kan variere mye uten at det har stor betydning for sysselsettingen og arbeidsledigheten.

BNP for Fastlands-Norge utgjør om lag 86 prosent av det totale bruttonasjonalproduktet. Oljevirksomheten inkludert tjenester utgjør om lag 14 prosent av samlet verdiskaping. Offentlig forvaltning (stat og kommune) utgjør om lag 19 prosent.

Bruttonasjonalinntekt

Vi bruker bruttonasjonalinntekten (BNI) som et mål på Norges samlede inntekter. BNI beregnes som summen av bruttonasjonalproduktet (BNP), netto formuesinntekter fra utlandet og netto lønnsinntekter til norske privatpersoner fra utlandet.

Sammenligninger mellom ulike lands bistandsbudsjetter tar ofte utgangspunkt i bevilgninger til bistand som andel av anslått BNI.