• Ord

  Statsbudsjettet

  Statsbudsjettet beskriver i detalj hvordan vi skal fordele pengene og hvordan vi skal skaffe inntekter til å dekke inn utgiftene. ...
 • Innlegg

  Økonomisk politikk

  Myndighetene kan påvirke den økonomiske utviklingen i landet gjennom den økonomiske politikken. Regjeringen og Stortinget lager statsbudsjettet og styrer landets finanspolitikk. Vi har en uavhengig sentralbank som setter renten og styrer landets pengepolitikk.
 • Innlegg

  De viktigste dokumentene

  Når finansministeren presenterer «statsbudsjettet», er det egentlig en rekke dokumenter med ulike navn og oppgaver.
 • Innlegg

  Hvordan bruker vi pengene?

  De største utgiftspostene på statsbudsjettet inkluderer helsesektoren og folketrygden, blant annet ordninger for økonomisk støtte når vi blir rammet av arbeidsløshet eller sykdom.
 • Side

  Om Ung økonomi

  Samfunnsøkonomi og budsjettspørsmål - litt mer forståelig.
 • Innlegg

  Statens pensjonsfond

  Staten mottar hvert år inntekter fra produksjon av olje og gass. Disse inntektene spares i Statens pensjonsfond, slik at de kan brukes til å betale for offentlige utgifter både i dag og i fremtiden. Stortinget har vedtatt en regel for bruk av pengene i Statens pensjonsfond (handlingsregelen) som skal sikre at statens inntekter fra olje og gass ikke brukes opp for raskt, men også kommer fremtidens generasjoner til gode.
 • Innlegg

  Slik leser du budsjettdokumentene

  Har du lyst å fordype deg i tallene? Slik er budsjettdokumentene vanligvis bygget opp.
 • Innlegg

  Hvordan kan du påvirke?

  Gjennom stemmeretten din kan du påvirke hvilke politikere som blir valgt til å styre landet, fylket og kommunen.
 • Innlegg

  Hvem bestemmer hva?

  De folkevalgte på Stortinget vedtar lover, skatter og avgifter og bevilger penger. Regjeringen og departementene foreslår for Stortinget hva det skal bevilges penger til, og hvordan man skal skaffe inntekter til disse bevilgingene.
 • Ord

  Statens pensjonsfond utland

  Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, skal blant annet sikre at inntektene vi har fra olje og gass også kommer fremtidige ...
 • Ord

  Proposisjoner (Prop. S)

  Regjeringen henvender seg til Stortinget gjennom ulike dokumenter. Proposisjon brukes når regjeringen ber Stortinget om å fatte vedtak som ikke ...
 • Ord

  Nasjonalbudsjettet

  Stortingsmeldingen om nasjonalbudsjettet inneholder oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken. Det presenteres ...
 • Ord

  NAV

  NAV, eller Arbeids- og velferdsforvaltningen, forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.
 • Ord

  Kommuneøkonomi

  Kommunenes inntekter består av skatteinntekter, gebyrer og bevilgninger over statsbudsjettet. Deler av overføringene fra staten er øremerket særskilte formål, mens ...
 • Ord

  Handlingsregelen

  Handlingsregelen er en langsiktig rettesnor for bruk av petroleumsinntekter i norsk økonomi. Regelen innebærer at vi sparer alle inntektene fra ...
 • Ord

  Gul bok

  Stortingsproposisjonen om statsbudsjettet kalles også Gul bok fordi forsiden er gul.
 • Ord

  Budsjettbalanse

  Budsjettbalansen er differansen mellom statsbudsjettets inntekter og utgifter. Ved omtale av den økonomiske politikken holdes ofte inntekter og utgifter knyttet ...