• Ord

  Velferdssamfunn

  Det er mange måter å definere velferdssamfunn på. En måte er å si at det er er samfunn der alle ...
 • Innlegg

  Hvordan får vi råd til velferdssamfunnet?

  I Norge er det gratis å gå på skole. Hvis du mister jobben eller blir syk kan du få økonomisk støtte fra staten. For å betale for dette og andre offentlige tjenester, som skole, sykehus, forsvar, politi og utgifter til trygder og pensjoner, trenger staten inntekter. Gjennom skatter og avgifter bidrar vi alle til å finansiere velferdssamfunnet.
 • Innlegg

  Klimaproblemet og økonomiske virkemidler

  For å vri verdens forbruk over i en mer miljøvennlig retning bruker staten to økonomiske virkemidler vi kaller klimaavgifter og klimakvoter.
 • Ord

  Skatt

  For å betale for offentlige tjenester og trygdeutgifter må staten ha inntekter. Gjennom skatter og avgifter bidrar personer og bedrifter til ...
 • Ord

  NAV

  NAV, eller Arbeids- og velferdsforvaltningen, forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.
 • Innlegg

  Økonomisk kriminalitet

  Økonomisk kriminalitet er lovbrudd der motivet er å tjene penger. Slik kriminalitet skjer ofte i bedrifter som er lovlige eller gir inntrykk av å være lovlige.
 • Innlegg

  Økonomisk politikk

  Myndighetene kan påvirke den økonomiske utviklingen i landet gjennom den økonomiske politikken. Regjeringen og Stortinget lager statsbudsjettet og styrer landets finanspolitikk. Vi har en uavhengig sentralbank som setter renten og styrer landets pengepolitikk.
 • Ord

  Budsjettpolitikk

  Budsjettpolitikken eller finanspolitikken styrer bruken av fellesskapets midler til offentlig forbruk, offentlige investeringer og overføringer. Målet er å bruke ressursene ...