Etikk og ansvarlig forvaltning

I tillegg til regler for investeringsstrategi har Finansdepartementet fastsatt etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond utland (SPU). Disse inneholder kriterier for hva fondet av etiske grunner ikke kan investeres i.

Noen kriterier innebærer utelukkelse av selskaper på grunn av produktene selskapet produserer, som tobakk, våpen og kull. Andre kriterier er basert på selskapets atferd, som grove brudd på menneskerettigheter eller alvorlig miljøskade.

Finansdepartementet har opprettet et etikkråd, som er uavhengig av departementet og Norges Bank. Etikkrådet gir anbefalinger om selskaper som bør utelukkes fra fondet, eller følges nøyere med på (settes til observasjon). Det er hovedstyret i Norges Bank som tar den endelig beslutningen om selskapet skal utelukkes eller settes til observasjon. Når et selskap er utelukket, kan fondet ikke eie aksjer eller obligasjoner utstedt av dette selskapet. Norges Bank kan i noen tilfeller velge et annet virkemiddel enn det Etikkrådet anbefaler. For eksempel kan banken heller enn å selge selskapet forsøke å påvirke det til å forbedre virksomheten sin. Dette omtales gjerne som eierskapsutøvelse.

Finansdepartementet mener at god avkastning over tid er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand, samt velfungerende, legitime og effektive markeder. Derfor er det viktig at Norges Bank og Folketrygdfondet følger opp virksomheten i selskapene fondet er investert i. Dette omtales ofte som ansvarlig forvaltning. Ansvarlig forvaltning er en integrert del av forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Flere artikler om temaet

  • Staten mottar hvert år inntekter fra produksjon av olje og gass. Disse inntektene spares i Statens pensjonsfond, slik at de kan brukes til å betale for offentlige utgifter både i dag og i fremtiden. Stortinget har vedtatt en regel for bruk av pengene i Statens pensjonsfond (handlingsregelen) som skal sikre at statens inntekter fra olje og gass ikke brukes opp for raskt, men også kommer fremtidens generasjoner til gode.