Hvordan bruker vi pengene?

De største utgiftspostene på statsbudsjettet inkluderer helsesektoren og folketrygden, blant annet ordninger for økonomisk støtte når vi blir rammet av arbeidsløshet eller sykdom.

Det brukes også blant annet penger på drift av sykehus, skoler, vei, forsvar, politi, og på kultur- og fritidstilbud.

Det er politikerne på Stortinget og i kommuner og fylkeskommuner som bestemmer hvilke oppgaver som skal ivaretas av det offentlige, og hvordan vi skal bruke ressursene på å løse disse oppgavene.

Stat og kommuner kalles ofte offentlig forvaltning og vi har en tradisjon i Norge for at offentlig forvaltning leverer en rekke tjenester til oss som bor her. For eksempel er det staten som betaler for, og som oftest driver, sykehusene. Stat og kommuner har også ansvaret for barnehager, skoler og høyskoler. I tillegg betales utgifter til vei, forsvar og politi i stor grad av staten.

Dette er store utgiftsposter på statsbudsjettet. Den aller største utgiftsposten er likevel utbetalinger til enkeltpersoner. Over en tredel av statsbudsjettet går til folketrygden, det vil si alders- og uførepensjoner, arbeidsledighetstrygd, sykepenger og fødselspenger. Slik vil vi sikre at ingen skal falle utenfor samfunnet fordi de blir gamle, syke eller mister jobben.

Utbetalinger som fødselspenger, barnetrygd og kontantstøtte bevilges for å bidra til at det å få barn ikke skal være en for stor økonomisk belastning for den enkelte.

Det offentlige støtter også ulike næringer på forskjellige måter. Eksempel på dette er overføringer til landbruket og støtte til forskning og utvikling.

Videre støtter eller driver offentlig forvaltning også kultur og fritidstilbud, og bevilger penger til alt fra ungdomsklubber til drift av idrettshaller.

Flere artikler om temaet

  • I Norge er det gratis å gå på skole. Hvis du mister jobben eller blir syk kan du få økonomisk støtte fra staten. For å betale for dette og andre offentlige tjenester, som skole, sykehus, forsvar, politi og utgifter til trygder og pensjoner, trenger staten inntekter. Gjennom skatter og avgifter bidrar vi alle til å finansiere velferdssamfunnet.
  • Stortinget har ikke bare gitt oppgaver til staten, men også en rekke oppgaver til kommuner og fylkeskommuner.