Hvorfor blir oljeinntektene som er plassert i Statens pensjonsfond utland bare investert i utlandet?

Olje og gass er ikke-fornybare ressurser. De høye inntektene er ikke fortjeneste i vanlig forstand, men en omplassering av olje- og gassformuen. Etter hvert som olje og gass utvinnes og oljeinntektene settes inn i fondet blir ”oljeformue” under bakken mindre. Skal vi ha varig glede av olje- og gassinntektene kan vi ikke koble oljeinntektene til de vanlige løpende inntektene til staten.

Dette er hovedmålet med Statens pensjonsfond utland (ofte forkortet til SPU), som i media ofte omtales som oljefondet.

Handlingsregelen som sier at bruken av oljepenger over tid skal følge den forventede realavkastningen av SPU, legger til rette for at «oljeformuen» også kommer fremtidige generasjoner til gode.

For å skjerme den norske økonomien fra høye og svingende petroleumsinntekter er Statens pensjonsfond utland i sin helhet plassert i utlandet. Det legger til rette for forutsigbarhet i markedet for norske kroner og hindrer at vår sparing i fondet i seg selv blir en kilde til ustabilitet i norsk økonomi. Ved å spare en vesentlig del av de løpende oljeinntektene i utlandet, bygges det også opp økonomiske reserver som kommer fremtidige generasjoner til gode.