Hvordan er gangen i budsjettarbeidet?

Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før det legges fram for Stortinget. Regjeringen holder sin første budsjettkonferanse omkring et halvt år før framleggelsen, og der avgjør den de viktigste politiske veivalgene for det kommende budsjettåret.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget om høsten i forskjellige dokumenter. Meld. St. 1 er nasjonalbudsjettet, der regjeringen gir en oversikt over samfunnsøkonomien og begrunner sine prioriteringer og budsjettforslag. Prop. 1 S, Gul bok, inneholder en samlet framstilling av regjeringens forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement. Detaljene kommer i fagproposisjonene for hvert departement.

Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen, legger finansministeren fram regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget. Deretter behandler Stortinget budsjettforslaget fram mot desember. Stortingets behandling begynner med at finanskomiteen foreslår rammer for 21 ulike utgiftskategorier og to rammer for inntektskategorier. Stortinget fatter deretter vedtak om størrelsen på disse rammene og bestemmer det totale nivået for budsjettets utgifter og inntekter. Etter at utgifts- og inntektsrammene er fastlagt, drøfter fagkomiteene hvordan den enkelte utgiftsrammen skal fordeles på ulike budsjettkapitler og -poster.

Forslagene fra fagkomiteene blir behandlet fortløpende i Stortinget gjennom voteringer i plenum helt til hele budsjettet er vedtatt i løpet av desember. Få uker etter dette, fra 1. januar, skal budsjettet gjennomføres slik Stortinget har vedtatt.

Det gjøres endringer i statsbudsjettet i løpet av det året budsjettet gjelder for. De mest omfattende endringene skjer normalt i en stortingsproposisjon med «Regjeringens forslag til omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for inneværende år» i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai, og ved nysalderingen av statsbudsjettet senhøstes.

Når budsjettåret er over, utarbeider Finansdepartementet statsregnskapet. Det legges fram om våren etter budsjettåret, som Meld. St. 3. Her redegjøres det for hvordan de ulike bevilgningene er brukt.