Hva er statens viktigste utgifter?

Det er politikerne på Stortinget, i kommunene og i fylkeskommunene som bestemmer hva som er offentlige oppgaver og hvordan vi skal bruke ressursene på å løse disse oppgavene. I Norge har vi tradisjon for at offentlig sektor leverer en rekke tjenester til innbyggerne, blant annet sykehus, skole, forsvar og politi.

Dette er store utgiftsposter på statsbudsjettet. Men den aller største utgiftsposten er utbetalinger til enkeltpersoner. Om lag en tredjedel av utbetalingene går til folketrygden, det vil si alders- og uførepensjoner, arbeidsledighetstrygd, sykepenger og fødselspenger.

For 2021 er de samlede utgiftene foreløpig beregnet til 1 515 milliarder kroner. De største utgiftspostene er som følger:

  • Ytelser til folketrygden, blant annet pensjoner, sykepenger, dagpenger, fødselspenger og enkelte helsestønader
  • Overføringer til blant annet helseforetak, universiteter og høgskoler
  • Lønns og driftsutgifter til staten, blant annet forsvar, politi, trygdeetaten og jernbane og riksvegnettet
  • Overføringer til kommuner og fylkeskommuner, til blant annet skole, helse og omsorg for barn og eldre
  • Andre overføringer, blant annet utviklingshjelp, næringsstøtte, barnetrygd og kontantstøtte