Hva er statens viktigste inntekter?

Skatter og avgifter er statens viktigste inntektskilde for å betale for velferdssamfunnet. I 2021 anslås skatte- og avgiftsinntektene fra fastlandsøkonomien å dekke om lag 70 prosent av utgiftene på statsbudsjettet.

Alle som arbeider betaler skatt. Arbeidstakere betaler også en egen trygdeavgift. Arbeidsgiveren betaler på sin side en arbeidsgiveravgift som også skal betale for trygdeutgiftene.

Ved siden av skatter kommer statens inntekter i første rekke fra avgiftene. Den viktigste av disse er merverdiavgiften, eller ”momsen”. I Norge er den 25 prosent på de aller fleste varer og tjenester, og 15 prosent på mat. I tillegg har vi en såkalt lav sats på 12 prosent som bl.a. omfatter overnatting og persontransport, f.eks. reiser med buss, tog, drosje og trikk. Den lave satsen er redusert midlertidig til 6 prosent fra 1. april til 31. desember 2020 som en konsekvens av koronasituasjonen.

Denne avgiften legges på de fleste varer og tjenester. Vi har også en rekke særavgifter. Selv om hovedbegrunnelsen til de fleste av avgiftene er å skaffe staten inntekter, er flere av disse avgiftene også ment å virke slik at de påvirker hva vi kjøper og hva vi gjør. Noen er miljøbegrunnet, som for eksempel bensin, mens andre er begrunnet med helse, som alkohol- og tobakksavgiften.

Inntektene fra petroleumsvirksomheten er også en svært viktig inntektskilde for Norge. Disse inntektene sparer vi i Statens pensjonsfond utland. Handlingsregelen for bruken av oljepenger sier at bruken over tid skal følge den forventet avkastning av fondet, som nå anslås til 3 prosent.