Slik leser du budsjettdokumentene

Har du lyst å fordype deg i tallene? Slik er budsjettdokumentene vanligvis bygget opp.

Melding til Stortinget (Meld. St. 1) om nasjonalbudsjettet
Her finner du et sammendrag av hovedlinjene i den økonomiske politikken og hvordan man ser for seg at norsk økonomi vil utvikle seg fremover (kapittel 1), de økonomiske utsiktene (kapittel 2), den økonomiske politikken (kapittel 3), skatte- og avgiftspolitikken (kapittel 4), tiltak for økt produktivitet og en mer effektiv økonomi (kapittel 5), Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål (kapittel 6) og forvaltningen av Statens pensjonsfond (kapittel 7).

Eksempel: Hvis du raskt vil få et innblikk hvordan det går med økonomien og i regjeringens økonomiske politikk, kan du lese kapittel 1. Hvis du vil lese mer om norsk økonomi, for eksempel norske bedrifters konkurranseevne og hvordan tallene for arbeidsledighet utvikler seg, kan du slå opp i kapittel 2. Hvis du i stedet vil vite mer om handlingsregelen og hvordan norske oljeinntekter brukes kan man lese om dette i kapittel 3.

Proposisjonen om statsbudsjettet (Prop. 1 S eller «Gul bok»)
I «Gul bok» finner du blant annet informasjon om hvilke områder regjeringen vil prioritere å bruke penger på i det kommende budsjettåret (i kapittel 1), hovedprioriteringer for hva det skal brukes penger på under de forskjellige departementene (kapittel 2), budsjettets inntekter og utgifter etter art (kapittel 3), utviklingstrekk i statsbudsjettets utgifter gjennom årene (kapittel 4), og budsjettkonsekvenser i de kommende årene (kapittel 5).

Eksempel: Hvis du raskt vil få et innblikk i hovedprioriteringene i budsjettet, kan du lese kapittel 1. Hvis du i stedet er mer interessert i regjeringens prioriteringer under spesifikke områder, for eksempel klimatiltak og utbygging av vei, kan det være lettere å finne informasjon om i omtalene under departementene (i dette tilfelle Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet) i kapittel 2. Hvis du vil vite hvordan statsutgiftene har utviklet seg i løpet av de siste årene, for eksempel hvilke utgifter som vokser mest, kan du få nærmere informasjon om dette i kapittel 4.

Fagproposisjoner om statsbudsjettet (Prop. 1 S)
Her kan du finne mer detaljert informasjon om prioriteringene i statsbudsjettet. I likhet med «Gul bok», kalles disse proposisjonene også Prop. 1 S, men blir utgitt av hvert departement.

Eksempel: Hvis du vil vite mer om hvilke utdanningstiltak regjeringen ønsker å prioritere å bruke penger på for det kommende budsjettåret, kan det være nyttig å se nærmere på fagproposisjonen fra Kunnskapsdepartementet. På samme måte finner du utfyllende informasjon om prioriteringene innenfor helsesektoren i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon. I fagproposisjonene kan du også finne mer informasjon om hva de forskjellige departementene jobber med for tiden.

Proposisjonen om skatter, avgifter og toll (Prop. 1 LS)
Proposisjonen består vanligvis av tre hoveddeler.

Del I inneholder omtale av hovedtrekkene i regjeringens skatte- og avgiftspolitikk (kapittel 1), og en oversikt over det gjeldende skatte- og avgiftssystemet (kapittel 2). I denne delen kan du blant annet lese om provenyvirkninger og fordelingsprofilen på skatteopplegget for budsjettåret, og du kan få oversikt over sentrale satser og beløpsgrenser i skatte- og avgiftssystemet.

Provenyvirkninger betyr hvordan tiltaket påvirker statens inntekter.

I del II redegjør regjeringen for forslag til nye eller endring av skatter og avgifter, for eksempel innenfor personskatt, næringsbeskatning og merverdiavgift. Omtalen av sakene følger en fast hovedstruktur, og inneholder blant annet informasjon om bakgrunnen for og innholdet i forslaget, en redegjørelse for administrative og økonomiske konsekvenser og en henvisning til hvilke lov-/stortingsvedtak som må til for å gjennomføre forslaget.

I del III finner du omtale av enkelte andre aktuelle saker regjeringen arbeider med på skatte- og avgiftsområdet. Vi kaller dette for «omtalesaker». Proposisjonen inneholder også forslag til lovvedtak og endringer i Stortingets skatte-, avgifts- og tollvedtak, og vedlegg som beskriver skatteutgifterr, skattestatistikk og tollstatistikk.

Skatteutgifter er kostnadene ved at enkelte skatte- og avgiftssatser ikke er i tråd med de generelle reglene for skatt og avgift. For eksempel ved merverdiavgiften (mva) på mat er lavere enn den vanlige mva-satsen på 25 prosent.

Flere artikler om temaet

  • Når finansministeren presenterer «statsbudsjettet», er det egentlig en rekke dokumenter med ulike navn og oppgaver.
  • I Norge er det gratis å gå på skole. Hvis du mister jobben eller blir syk kan du få økonomisk støtte fra staten. For å betale for dette og andre offentlige tjenester, som skole, sykehus, forsvar, politi og utgifter til trygder og pensjoner, trenger staten inntekter. Gjennom skatter og avgifter bidrar vi alle til å finansiere velferdssamfunnet.
  • De største utgiftspostene på statsbudsjettet inkluderer helsesektoren og folketrygden, blant annet ordninger for økonomisk støtte når vi blir rammet av arbeidsløshet eller sykdom.