Sysselsetting

Alle personer som har en arbeidsinntekt regnes som sysselsatte. Det er flere kilder til sysselsettingstall. Nasjonalregnskapet gir den mest omfattende definisjonen av sysselsatte personer og omfatter både bosatte personer og personer på korttidsopphold, som er sysselsatt i virksomheter som driver produksjon av varer eller tjenester i Norge. Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) omfatter kun bosatte. Mens rapportering fra arbeidsgivere (a-ordningen) omfatter både bosatte lønnstakere og lønnstakere på korttidsopphold. Personer som er midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie eller lønnet permisjon, er definert som sysselsatte.

Se også sysselsettingsandel.