Inflasjon

Når prisene på varer og tjenester går opp over tid, kaller vi det inflasjon. Begrepet er viktig fordi det forteller oss hvor mye vi får kjøpt for pengene våre, også kalt kjøpekraft.

Dersom lønnsøkningen ett år er på 1 prosent, og inflasjonen er på 2 prosent, så har vi reelt sett mindre penger å handle for. I motsatt fall, om lønnen ett år steg med 2 prosent og inflasjonen var 1 prosent, ville vi fått økt kjøpekraft. Lønnen ville strukket til kjøp av flere varer og tjenester.

Inflasjonen måles gjennom den såkalte konsumprisindeksen. Denne består av en sammensetning av varer som tilsvarer det en alminnelig husholdning kjøper, og er et godt mål på det generelle prisnivået i Norge. Det er Statistisk sentralbyrå som produserer konsumprisindeksen.

Store svingninger i inflasjon er uheldig for økonomien. Når inflasjonen varierer mye, vet ikke bedrifter og personer hva varer og tjenester vil komme til å koste litt frem i tid. Da blir det vanskelig å planlegge. For husholdningene blir det vanskelig å vite hva lønnen strekker til og for bedriftene blir det vanskelig å vite hva de har råd til å betale i lønn.

Norges Bank har fått som oppgave å passe på at inflasjonen holder seg lav og stabil siden det kan være problemer med både for høy og for lav inflasjon. Dette er definert som en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2 prosent.

Norges Banks viktigste virkemiddel for å påvirke inflasjonen er styringsrenten. Gjennom styringsrenten påvirker Norges Bank den renten bankene gir til personer og bedrifter og til hverandre. Lavere rente gjør at du får mindre igjen for å ha penger i banken og det blir billigere å låne penger. Når renten settes ned vil husholdninger normalt bruke mer penger, mens bedrifter normalt vil investere mer og ansette flere. Etter hvert som det blir færre som ikke allerede er i jobb, må bedriftene øke lønningene mer for å få ansatt folk. Økte lønninger og stor etterspørsel etter varer og tjenester presser prisene opp og gir økt inflasjon. Dersom styringsrenten settes opp og rentene i markedet øker, vil det motsatte skje. Det blir dyrere å låne og mer lønnsomt å spare. Da blir det mindre aktivitet i økonomien og presset på lønninger og priser reduseres. Slik kan inflasjonen dempes.

 

Flere artikler om temaet

  • Er det varmt eller kaldt? Renter og kronekurs kan fortelle oss mye om «temperaturen» i økonomien.
  • Staten mottar hvert år inntekter fra produksjon av olje og gass. Disse inntektene spares i Statens pensjonsfond, slik at de kan brukes til å betale for offentlige utgifter både i dag og i fremtiden. Stortinget har vedtatt en regel for bruk av pengene i Statens pensjonsfond (handlingsregelen) som skal sikre at statens inntekter fra olje og gass ikke brukes opp for raskt, men også kommer fremtidens generasjoner til gode.