De viktigste dokumentene

Når finansministeren presenterer «statsbudsjettet», er det egentlig en rekke dokumenter med ulike navn og oppgaver.

Statsbudsjettet 2021 består av 21 dokumenter, samt noen vedlegg, som til sammen er på rundt 5.000 sider. Opplaget trykkes i rundt 25.000 enkeltdokumenter, og ett komplett sett med alle dokumentene veier ca. 13,5 kilo. Stadig flere leser statsbudsjettet digitalt.

Regjeringen legger fram forslag for Stortinget gjennom meldinger og proposisjoner. Budsjettdokumentene knyttet til framleggelsen av statsbudsjettet i oktober er alltid nummer 1 for perioden, for eksempel Prop. 1 S (2020-2021).

Statsbudsjettet består av:

  • Melding til Stortinget (Meld. St. 1) om nasjonalbudsjettet inneholder oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.
  • Proposisjonen om statsbudsjettet (også kalt ”Gul bok” da omslaget på dokumentet alltid er gult) er en samlet omtale av regjeringens forslag til budsjettet for det kommende året.
  • Proposisjonen om skatter og avgifter omtaler nye forslag til skatter og avgifter, og nye forslag til lovendringer.
  • I tillegg legger hvert departement (15 stykker) frem egen proposisjon for sine områder for Stortinget.

I løpet av et år er det behov for å oppdatere budsjettet. Det kan også være behov for endringer og nye forslag knyttet opp til budsjettet. Derfor legger regjeringen fram et revidert nasjonalbudsjett i mai. Her blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføring av den økonomiske politikk oppdatert.

Sammen med det reviderte nasjonalbudsjettet fremmes det også forslag til endringer i bevilgninger til ulike formål.

Flere artikler om temaet

  • Har du lyst å fordype deg i tallene? Slik er budsjettdokumentene vanligvis bygget opp.
  • De største utgiftspostene på statsbudsjettet inkluderer helsesektoren og folketrygden, blant annet ordninger for økonomisk støtte når vi blir rammet av arbeidsløshet eller sykdom.
  • I Norge er det gratis å gå på skole. Hvis du mister jobben eller blir syk kan du få økonomisk støtte fra staten. For å betale for dette og andre offentlige tjenester, som skole, sykehus, forsvar, politi og utgifter til trygder og pensjoner, trenger staten inntekter. Gjennom skatter og avgifter bidrar vi alle til å finansiere velferdssamfunnet.