Bærekraft og grønn fremtid

Bærekraftig utvikling handler om miljøvern, å ta vare på naturmangfold, forsvarlig utnyttelse av naturressurser og bekjempelse av internasjonal fattigdom.

Begrepet bærekraftig utvikling beskriver en utvikling hvor vi som lever i dag får dekket våre behov uten at vi ødelegger muligheten for våre etterkommere til å dekke sine behov.

Arbeidet med å redusere miljøbelastning fra økonomisk aktivitet, er en sentral del av arbeidet med bærekraftig utvikling. Sirkulær økonomi innebærer at man søker å utnytte alle ressurser, både råvarer og avfall, mest mulig effektivt, blant annet ved å utnytte materialene i brukte varer til å lage nye produkter.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å nå viktige mål, blant annet å utrydde fattigdom, anstendig arbeid og økonomisk vekst, bekjempe ulikhet, og stoppe klimaendringene innen 2030. Arbeidet for å oppfylle bærekraftsmålene skal bidra til bedre levestandard og livskvalitet for mennesker over tid.

En indikator er statistikk eller data som brukes for å få forståelse av tilstand eller utvikling på et bestemt område. FN har en indikator som gjør det  mulig å rangere menneskelig utvikling. Indikatoren inkluderer forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger. I de seks siste årene, 2014-2019, er Norge rangert som land nummer 1.

Norges strategi for bærekraftig utvikling bygger på de 17 bærekraftsmålene som ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015. Målene dekker de tre hovedområdene miljø, sosial utvikling og økonomi, og er del av regjeringens arbeid.

Statistisk sentralbyrå har en portal med norske tall for globale indikatorer. Portalen gir oversikt over status for ulike mål slik at alle som vil kan følge med på utviklingen.