• Innlegg

  Hvordan får vi råd til velferdssamfunnet?

  I Norge er det gratis å gå på skole. Hvis du mister jobben eller blir syk kan du få økonomisk støtte fra staten. For å betale for dette og andre offentlige tjenester, som skole, sykehus, forsvar, politi og utgifter til trygder og pensjoner, trenger staten inntekter. Gjennom skatter og avgifter bidrar vi alle til å finansiere velferdssamfunnet.
 • Innlegg

  Økonomisk politikk

  Myndighetene kan påvirke den økonomiske utviklingen i landet gjennom den økonomiske politikken. Regjeringen og Stortinget lager statsbudsjettet og styrer landets finanspolitikk. Vi har en uavhengig sentralbank som setter renten og styrer landets pengepolitikk.
 • Innlegg

  Hvem bestemmer hva?

  De folkevalgte på Stortinget vedtar lover, skatter og avgifter og bevilger penger. Regjeringen og departementene foreslår for Stortinget hva det skal bevilges penger til, og hvordan man skal skaffe inntekter til disse bevilgingene.
 • Side

  Om Ung økonomi

  Samfunnsøkonomi og budsjettspørsmål - litt mer forståelig.
 • Innlegg

  Slik leser du budsjettdokumentene

  Har du lyst å fordype deg i tallene? Slik er budsjettdokumentene vanligvis bygget opp.
 • Ord

  Avgifter

  Avgifter er skatter på varer og tjenester. Hensikten er som oftest å gi staten inntekter, men avgifter kan også brukes ...
 • Innlegg

  De viktigste dokumentene

  Når finansministeren presenterer «statsbudsjettet», er det egentlig en rekke dokumenter med ulike navn og oppgaver.
 • Innlegg

  Økonomisk kriminalitet

  Økonomisk kriminalitet er lovbrudd der motivet er å tjene penger. Slik kriminalitet skjer ofte i bedrifter som er lovlige eller gir inntrykk av å være lovlige.
 • Ord

  Budsjettpolitikk

  Budsjettpolitikken eller finanspolitikken styrer bruken av fellesskapets midler til offentlig forbruk, offentlige investeringer og overføringer. Målet er å bruke ressursene ...
 • Ord

  Statsbudsjettet

  Statsbudsjettet beskriver i detalj hvordan vi skal fordele pengene og hvordan vi skal skaffe inntekter til å dekke inn utgiftene. ...
 • Ord

  Skatt

  For å betale for offentlige tjenester og trygdeutgifter må staten ha inntekter. Gjennom skatter og avgifter bidrar personer og bedrifter til ...
 • Innlegg

  Klimaproblemet og økonomiske virkemidler

  For å vri verdens forbruk over i en mer miljøvennlig retning bruker staten to økonomiske virkemidler vi kaller klimaavgifter og klimakvoter.
 • Innlegg

  Statens pensjonsfond

  Staten mottar hvert år inntekter fra produksjon av olje og gass. Disse inntektene spares i Statens pensjonsfond, slik at de kan brukes til å betale for offentlige utgifter både i dag og i fremtiden. Stortinget har vedtatt en regel for bruk av pengene i Statens pensjonsfond (handlingsregelen) som skal sikre at statens inntekter fra olje og gass ikke brukes opp for raskt, men også kommer fremtidens generasjoner til gode.
 • Innlegg

  Hvem løser oppgavene?

  Stortinget har ikke bare gitt oppgaver til staten, men også en rekke oppgaver til kommuner og fylkeskommuner.
 • Innlegg

  Digitaliseringen av økonomien

  Alle selskaper skal betale skatt av overskuddet sitt. Digitaliseringen av økonomien og nye internasjonale forretningsmodeller gjør det vanskelig å vite hvor multinasjonale selskapers overskudd skal skattlegges.
 • Ord

  Toll

  Toll er en avgift som blir lagt på varer som importeres til Norge. Det er fastsatt maksimale tollsatser gjennom internasjonale ...
 • Ord

  Merverdiavgiften (moms)

  Merverdiavgiften er en generell avgift på innenlandsk forbruk av varer og tjenester. Formålet med merverdiavgiften er å skaffe staten inntekter ...
 • Ord

  Utenriksøkonomien

  Norges utenrikshandel reguleres av en rekke avtaler og reguleringer, blant annet EØS-avtalen, WTO-avtalen og et antall frihandelsavtaler. Disse avtalene bestemmer ...
 • Innlegg

  EØS, EFTA og WTO

  Selv om Norge ikke er med i EU, deltar vi i EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. EØS-avtalen står for "Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde". Avtalen trådte i kraft i 1994, og omfatter EU-landene og de tre EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein.
 • Innlegg

  Bærekraft og grønn fremtid

  Bærekraftig utvikling handler om miljøvern, å ta vare på naturmangfold, forsvarlig utnyttelse av naturressurser og bekjempelse av internasjonal fattigdom.
 • Innlegg

  Rente og kronekurs

  Er det varmt eller kaldt? Renter og kronekurs kan fortelle oss mye om «temperaturen» i økonomien.
 • Innlegg

  Inflasjon

  Når prisene på varer og tjenester går opp over tid, kaller vi det inflasjon. Begrepet er viktig fordi det forteller oss hvor mye vi får kjøpt for pengene våre, også kalt kjøpekraft.
 • Innlegg

  Hvordan bruker vi pengene?

  De største utgiftspostene på statsbudsjettet inkluderer helsesektoren og folketrygden, blant annet ordninger for økonomisk støtte når vi blir rammet av arbeidsløshet eller sykdom.
 • Side

  Spørsmål og svar

  Har du forslag til spørsmål som bør være med her, kontakt oss gjerne.
 • Innlegg

  Internasjonale studier av Norge

  Målet med internasjonale studier er at land skal lære av hverandre, slik at vi kan føre en politikk som i enda sterkere grad kan bidra til god økonomisk utvikling, bedre miljø og sosial trygghet.
 • Innlegg

  Arbeidsledighet

  Desto flere som jobber, desto flere oppgaver kan vi løse. Derfor er det viktig for samfunnet at flest mulig er i arbeid. For den enkelte betyr det å ha en jobb også mye. Fast inntekt, gode kollegaer og å føle at en bidrar med noe, er viktig for mange.
 • Innlegg

  Klimarisiko

  Norsk økonomi står overfor to typer klimarisiko – direkte risiko og indirekte risiko.
 • Innlegg

  Etikk og ansvarlig forvaltning

  I tillegg til regler for investeringsstrategi har Finansdepartementet fastsatt etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond utland (SPU). Disse inneholder kriterier for hva fondet av etiske grunner ikke kan investeres i.
 • Innlegg

  Hvordan kan du påvirke?

  Gjennom stemmeretten din kan du påvirke hvilke politikere som blir valgt til å styre landet, fylket og kommunen.
 • Innlegg

  Perspektivmeldingen 2021

  12. februar la regjeringen frem Perspektivmeldingen 2021. Perspektivmeldingen beskriver regjeringens strategier for å møte utfordringene Norge står overfor frem mot 2030 og 2060. Meldingen legges frem hvert fjerde år, og ble sist lagt frem våren 2017.
 • Ord

  Pengepolitikk

  Pengepolitikken skal sikre lav og stabil prisvekst, definert som inflasjon nær 2,0 prosent over tid. Lav og stabil prisvekst gjør ...
 • Ord

  EØS

  Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en sammenslutning av EU-landene og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. EØS-avtalen skal sikre fri flyt ...
 • Side

  Ordliste A-Å

  Synes du enkelte ord og uttrykk er vanskelige? Her er en ordliste med noen av begrepene.
 • Innlegg

  Delingsøkonomi

  Delingsøkonomi er en forretningsmodell der privatpersoner selger tjenester eller leier ut eiendeler direkte eller ved hjelp av formidlingsselskaper.
 • Innlegg

  Bruttonasjonalprodukt (BNP)

  Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål for den samlede verdiskapingen i landet. Ved internasjonale sammenligninger av den materielle levestandarden ser vi ofte på BNP per innbygger.
 • Ord

  Revidert nasjonalbudsjett (RNB)

  I løpet av et år er det behov for å oppdatere hva vi planlegger å bruke penger på og hvordan ...
 • Ord

  Lønnskostnader

  En arbeidsgiver betaler ikke bare den lønnen du får inn på konto som arbeidstaker, men må også betale arbeidsgiveravgift og ...
 • Ord

  Handlingsregelen

  Handlingsregelen er en langsiktig rettesnor for bruk av petroleumsinntekter i norsk økonomi. Regelen innebærer at vi sparer alle inntektene fra ...
 • Ord

  EU

  Den europeiske union, EU, er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 27 nasjonalstater i Europa. Et sentralt formål med EU er å fremme frihandel − fri bevegelse ...
 • Ord

  Sysselsetting

  Alle personer som har en arbeidsinntekt regnes som sysselsatte. Det er flere kilder til sysselsettingstall. Nasjonalregnskapet gir den mest omfattende ...
 • Ord

  Statens pensjonsfond utland

  Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, skal blant annet sikre at inntektene vi har fra olje og gass også kommer fremtidige ...
 • Ord

  OECD

  OECD står for Organisation for Economic Co-operation and Development og er et samarbeidsforum for økonomiske og sosiale spørsmål. I OECD ...
 • Ord

  Konkurranseevne

  Konkurranseevne er et mål for hvor god evne næringslivet i et land har til å selge sine produkter i konkurranse ...
 • Ord

  WTO

  Verdens handelsorganisasjon (WTO) ble opprettet i 1995 som etterfølgeren til Generalavtalen for toll og handel (Gatt). Norge har vært medlem ...
 • Ord

  Norges Bank

  Norges Bank er sentralbanken i Norge og skal sikre prisstabilitet og finansiell stabilitet. Banken forvalter også Statens pensjonsfond utland.
 • Ord

  Inflasjon

  Når prisen på varer og tjenester går opp over tid kaller vi det inflasjon. Inflasjonen måles gjennom den såkalte konsumprisindeksen. ...
 • Ord

  Finansdepartementet

  Finansdepartementet har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av ...
 • Innlegg

  Ungdommens pressekonferanse

  Hvordan vil det norske samfunnet se ut de neste 40 årene? Se finansminister Jan Tore Sanner svare på spørsmål innsendt fra ungdommer fra hele landet direkte fra Elevkanalens studio i Oslo. #perspektivmeldingen2021
 • Ord

  Styringsrente

  Renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Det er Norges Banks viktigste virkemiddel. Styringsrenten påvirker i første ...
 • Ord

  Velferdssamfunn

  Det er mange måter å definere velferdssamfunn på. En måte er å si at det er er samfunn der alle ...
 • Ord

  Stortingsmeldinger (Meld St.)

  Regjeringen henvender seg til Stortinget gjennom ulike dokumenter. Stortingsmeldinger brukes når regjeringen vil presentere saker til Stortinget uten at de er ...
 • Ord

  Renter

  Renter er kostnaden for å låne penger. Det kan også beskrives som leieprisen for penger og en godtgjørelse en utlåner får for å ...
 • Ord

  Nasjonalbudsjettet

  Stortingsmeldingen om nasjonalbudsjettet inneholder oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken. Det presenteres ...
 • Ord

  NAV

  NAV, eller Arbeids- og velferdsforvaltningen, forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.
 • Ord

  Konsumprisindeksen (KPI)

  Konsumprisindeksen (KPI) viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for et bredt utvalg av varer og tjenester. For å produsere KPI henter Statistisk ...
 • Ord

  Kommuneøkonomi

  Kommunenes inntekter består av skatteinntekter, gebyrer og bevilgninger over statsbudsjettet. Deler av overføringene fra staten er øremerket særskilte formål, mens ...
 • Ord

  Handelspartnere

  Norges viktigste handelspartnere er de landene vi eksportere og importerer mest til. De viktigste handelspartnerne  euro-området, Sverige, Danmark, Storbritannia og USA.
 • Ord

  Etiske retningslinjer

  Statens pensjonsfond utland har vært underlagt etiske retningslinjer siden 2004. Retningslinjene inneholder kriterier for utelukkelse som enten er basert på ...
 • Ord

  Budsjettbalanse

  Budsjettbalansen er differansen mellom statsbudsjettets inntekter og utgifter. Ved omtale av den økonomiske politikken holdes ofte inntekter og utgifter knyttet ...
 • Ord

  Bruttonasjonalinntekt (BNI)

  Bruttonasjonalinntekt (BNI) er et mål på et lands samlede inntekter. BNI er summen av bruttonasjonalproduktet (BNP), netto formuesinntekter fra utlandet og ...
 • Ord

  Arbeidsledighet

  Hvis du søker på jobber og står uten jobb, vil du være å anse som arbeidsledig. Arbeidsledighet måles i Norge ...
 • Ord

  Klimakvote

  Tillatelse til å slippe ut en viss mengde klimagasser i året. Selskaper i et kvotesystem er pålagt å kjøpe klimakvoter ...
 • Ord

  Proposisjoner (Prop. S)

  Regjeringen henvender seg til Stortinget gjennom ulike dokumenter. Proposisjon brukes når regjeringen ber Stortinget om å fatte vedtak som ikke ...
 • Ord

  NOU

  Forkortelse for Norsk offentlig utredning. Når regjeringen og departementene setter ned utvalg som skal utrede noe kommer ofte deres rapport ...
 • Ord

  Kronekursen

  Kronekursen uttrykker hvor mange norske kroner en må betale for én enhet (eller 100 enheter) utenlandsk valuta. En styrking (svekkelse) ...
 • Ord

  Konkurranseutsatt sektor (K-sektor)

  Bedrifter i konkurranseutsatt sektor selger varer og tjenester i Norge i konkurranse med importerte varer, eller på det internasjonale markedet. ...
 • Ord

  Deflasjon

  Prisnedgang, når det generelle prisnivået på varer og tjenester over tid går ned kaller vi det deflasjon, det motsatte av ...
 • Ord

  Bærekraftig utvikling

  FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling definerte bærekraftig utvikling som en utvikling der en sikrer behovene i dag uten å ...
 • Ord

  Blandingsøkonomi

  Et økonomisk system som baseres på at markedet fungerer, men der det offentlige både står for en stor del av ...
 • Ord

  Klimaavgift

  Avgift som skal redusere utslipp av klimagasser ved at den som forurenser må betale for utslippene sine.
 • Ord

  Sysselsettingsandel

  Sysselsettingsandelen er definert som antall sysselsatte i prosent av befolkningen i en gitt aldersgruppe. Se også sysselsetting.
 • Ord

  Gul bok

  Stortingsproposisjonen om statsbudsjettet kalles også Gul bok fordi forsiden er gul.
 • Ord

  Fiskal

  Brukes som betegnelse på en avgift eller skatt som har til hovedformål å skaffe staten inntekter, for eksempel dokumentavgiften.
 • Ord

  Bruttonasjonalprodukt (BNP)

  Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål for den samlede verdiskapingen i et land. Ved internasjonale sammenligninger av den materielle levestandarden ser ...