• Ord

  Bærekraftig utvikling

  FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling definerte bærekraftig utvikling som en utvikling der en sikrer behovene i dag uten å ...
 • Innlegg

  Bærekraft og grønn fremtid

  Bærekraftig utvikling handler om miljøvern, å ta vare på naturmangfold, forsvarlig utnyttelse av naturressurser og bekjempelse av internasjonal fattigdom.
 • Innlegg

  Internasjonale studier av Norge

  Målet med internasjonale studier er at land skal lære av hverandre, slik at vi kan føre en politikk som i enda sterkere grad kan bidra til god økonomisk utvikling, bedre miljø og sosial trygghet.
 • Innlegg

  Økonomisk politikk

  Myndighetene kan påvirke den økonomiske utviklingen i landet gjennom den økonomiske politikken. Regjeringen og Stortinget lager statsbudsjettet og styrer landets finanspolitikk. Vi har en uavhengig sentralbank som setter renten og styrer landets pengepolitikk.
 • Side

  Om Ung økonomi

  Samfunnsøkonomi og budsjettspørsmål - litt mer forståelig.
 • Innlegg

  Etikk og ansvarlig forvaltning

  I tillegg til regler for investeringsstrategi har Finansdepartementet fastsatt etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond utland (SPU). Disse inneholder kriterier for hva fondet av etiske grunner ikke kan investeres i.
 • Innlegg

  Statens pensjonsfond

  Staten mottar hvert år inntekter fra produksjon av olje og gass. Disse inntektene spares i Statens pensjonsfond, slik at de kan brukes til å betale for offentlige utgifter både i dag og i fremtiden. Stortinget har vedtatt en regel for bruk av pengene i Statens pensjonsfond (handlingsregelen) som skal sikre at statens inntekter fra olje og gass ikke brukes opp for raskt, men også kommer fremtidens generasjoner til gode.
 • Ord

  Toll

  Toll er en avgift som blir lagt på varer som importeres til Norge. Det er fastsatt maksimale tollsatser gjennom internasjonale ...
 • Innlegg

  Klimarisiko

  Norsk økonomi står overfor to typer klimarisiko – direkte risiko og indirekte risiko.
 • Innlegg

  Klimaproblemet og økonomiske virkemidler

  For å vri verdens forbruk over i en mer miljøvennlig retning bruker staten to økonomiske virkemidler vi kaller klimaavgifter og klimakvoter.
 • Innlegg

  Arbeidsledighet

  Desto flere som jobber, desto flere oppgaver kan vi løse. Derfor er det viktig for samfunnet at flest mulig er i arbeid. For den enkelte betyr det å ha en jobb også mye. Fast inntekt, gode kollegaer og å føle at en bidrar med noe, er viktig for mange.
 • Innlegg

  Slik leser du budsjettdokumentene

  Har du lyst å fordype deg i tallene? Slik er budsjettdokumentene vanligvis bygget opp.
 • Innlegg

  Hvordan bruker vi pengene?

  De største utgiftspostene på statsbudsjettet inkluderer helsesektoren og folketrygden, blant annet ordninger for økonomisk støtte når vi blir rammet av arbeidsløshet eller sykdom.
 • Ord

  Konsumprisindeksen (KPI)

  Konsumprisindeksen (KPI) viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for et bredt utvalg av varer og tjenester. For å produsere KPI henter Statistisk ...
 • Ord

  Konkurranseevne

  Konkurranseevne er et mål for hvor god evne næringslivet i et land har til å selge sine produkter i konkurranse ...
 • Ord

  EØS

  Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en sammenslutning av EU-landene og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. EØS-avtalen skal sikre fri flyt ...
 • Ord

  Budsjettpolitikk

  Budsjettpolitikken eller finanspolitikken styrer bruken av fellesskapets midler til offentlig forbruk, offentlige investeringer og overføringer. Målet er å bruke ressursene ...