Olje og gass er ikke-fornybare ressurser. Når oljen og gassen er utvunnet fra sjøbunnen og solgt er den borte for alltid. Pengene Norge tjener på salg av olje og gass i dag er et gode som framtidige generasjoner ikke har. Derfor sparer staten deler av inntektene fra salg av olje og gass i et eget fond for framtidige utgifter. Dette fondet kalles Statens pensjonsfond utland (SPU).

bnp.jpg

Statens pensjonsfond består av to deler; Statens pensjonsfond Norge (SPN) og Statens pensjonsfond utland (SPU). Statens pensjonsfond skal bidra til å spare for å finansiere framtidige offentlige utgifter. Pengene i fondet er derfor ikke øremerket til pensjonsutgifter, selv om det heter Statens pensjonsfond.

SPN (Statens pensjonsfond Norge) er den kapitalen (pengene) Folketrygdfondet forvalter. Fondet er i hovedsak investert i norske aksjer og obligasjoner. Øvrige regioner er Norden utenom Island. Verdien av SPN var 151,1 milliarder kroner per 30. juni 2013. Totalt var 59,1 prosent av fondets kapital investert i aksjer, mens 40,9 prosent var investert i rentebærende papirer.

Staten sparer penger fra olje og gass i SPU (Statens pensjonsfond utland - også kalt oljefondet). Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland (SPU) var 4 397 milliarder kroner ved utgangen av juni 2013. Totalt var 63,4 prosent av fondet plassert i aksjer, 35,7 prosent i rentebærende papirer og 0,9 prosent i eiendom.

Avkastningen av SPU i første halvår 2013 var på 5,5 prosent. Midlene i SPU kan kun investeres i utlandet.

Selv om vi sparer, er ikke fondet på langt nær stort nok til å dekke framtidige alderspensjoner. Verdien av allerede opparbeidede rettigheter til framtidige utbetalinger av alderspensjoner fra folketrygden anslås til 5 800 milliarder kroner ved utgangen av 2013. I tillegg kommer forpliktelser i Statens pensjonskasse, anslått til vel 520 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2012, samt statens forpliktelser til uføre- og etterlattepensjoner i folketrygden. Sett under ett er disse pensjonsforpliktelsene nærmere 70 prosent større enn anslaget for den samlede kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved utgangen av 2013.

Gjennom Handlingsregelen (for budsjettpolitikken) har Stortinget vedtatt at vi over tid ikke skal bruke mer oljeinntekter enn forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, anslått til 4 prosent. Handlingsregelen skal ivareta målet om at også framtidige generasjoner får nytte av Norges olje- og gassressurser.

Det er Finansdepartementet som bestemmer hvordan fondet skal forvaltes. Norges Bank har ansvaret for å gjennomføre investeringene i Statens pensjonsfond utland, og Folketrygdfondet gjennomfører investeringene i Statens pensjonsfond Norge.