Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål for den samlede verdiskapingen i landet. Ved internasjonale sammenlikninger av den materielle levestandarden ser en ofte på BNP pr. innbygger.

klasserom.jpg

Verdiskaping omfatter produksjon av både varer og tjenester. Læreren ved kateteret, fiskeren på sjøen og bilmekanikeren i verkstedet er derfor alle med å på å bidra til BNP.

Bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge er et mål på verdiskapingen i Norge når inntektene fra oljevirksomheten og utenriks sjøfart holdes utenfor. Ved analyse av konjunkturutviklingen bruker vi normalt å se på BNP for Fastlands-Norge. Ifølge Revidert nasjonalbudsjett 2017 er BNP for Fastlands-Norge beregnet til 2 809 milliarder kroner i 2017.

BNP for Fastlands-Norge utgjør om lag 85 prosent av det totale bruttonasjonalproduktet. Oljevirksomheten inkludert tjenester utgjør om lag 14 prosent av samlet verdiskaping. Offentlig forvaltning (stat og kommune) utgjør om lag 16 prosent. BNP for Norge i 2017 anslås til 3 292 milliarder kroner.

Som et mål på Norges samlede inntekter brukes bruttonasjonalinntekten (BNI). BNI beregnes som summen av bruttonasjonalproduktet (BNP), netto formuesinntekter fra utlandet og netto lønnsinntekter til norske privatpersoner fra utlandet. BNI for Norges anslås til 3 441 milliarder kroner i 2017.

Sammenlikninger mellom ulike lands bistandsbudsjetter tar ofte utgangspunkt i bevilgninger til bistand som andel av anslått BNI. Bistandsbudsjettet for 2016 var på 34,8 milliarder. I 2015 var den norske bistanden 34,5 milliarder kroner. Det var en økning på om lag 2,4 milliarder fra året før. Bistanden i 2015 tilsvarer 1,05 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt (BNI). Se også Norad sine nettsider for mer informasjon.