At så mange som mulig kan få et arbeid er et viktig mål i politikken. Arbeidsledigheten er på vei ned i 2017. Samtidig har ikke etterspørselen etter arbeidskraft vært sterk nok til å få fart på sysselsettingen ennå. Arbeidsledigheten i Norge er lav i forhold til de fleste andre land.

queue.jpg

Det brukes to ulike mål på arbeidsledigheten:

  • I en arbeidskraftundersøkelse (AKU) som blir utført av Statistisk sentralbyrå, måles den såkalte AKU-ledigheten. Denne arbeidsledigheten måles ved at et representativt utvalg av befolkningen blir spurt om de har jobb eller om de leter etter arbeid.
     
  • Det andre ledighetsmålet er den registrerte arbeidsledigheten. Her telles det opp hvor mange som registrerer seg som arbeidsledige ved arbeidskontorene i NAV, og det registreres både heltids- og deltidsledige.

Antall AKU-ledige er høyere enn antall registrerte helt ledige fordi AKU også fanger opp arbeidsledige som ikke registrerer seg ved arbeidskontorene, blant annet en del av dem som går på arbeidsmarkedstiltak.

Ved utgangen av august 2017 var det ifølge NAV registrert 73 900 helt ledige personer, mens antall AKU-ledige var ifølge Statistisk sentralbyrå (juni 2017) 118 000 personer. Justert for normale sesongvariasjoner gjennom et år utgjorde den registrerte ledigheten 2,7 prosent av arbeidsstyrken mens AKU-ledigheten var på 4,7 prosent. Arbeidsstyrken er summen av antall sysselsatte og arbeidsledige som er mellom 15 og 74 år.

I Revidert nasjonalbudsjett for 2017 legges det til grunn at arbeidsledigheten vil gå ned. Den siste tiden har den registrerte arbeidsledigheten gått ned stort sett over hele landet, også for yrkesgrupper og i regioner som har vært hardt rammet av oljeprisnedgangen. Antall helt ledige personer var i april 2017 lavere enn på samme tid i fjor i 17 fylker, inkludert fylkene på Sør- og Vestlandet. Regjeringen har økt nivået på arbeidsmarkedstiltak. I flere av fylkene på Sør- og Vestlandet er tiltaksnivået høyere enn på samme tid i fjor. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, bruttoledigheten, er likevel lavere enn for et år siden i 14 fylker.

AKU-ledigheten anslås til 4,3 prosent for 2017, mens den registrerte ledigheten anslås til 2,8 prosent.