Olje og gass er ikke-fornybare ressurser. Når oljen og gassen er utvunnet fra sjøbunnen og solgt er den borte for alltid. Pengene Norge tjener på salg av olje og gass i dag er et gode som framtidige generasjoner ikke har. Derfor sparer staten deler av inntektene fra salg av olje og gass i et eget fond for framtidige utgifter. Dette fondet kalles Statens pensjonsfond utland (SPU).

bnp.jpg

Statens pensjonsfond består av to deler; Statens pensjonsfond Norge (SPN) og Statens pensjonsfond utland (SPU). Statens pensjonsfond skal bidra til å spare for å finansiere framtidige offentlige utgifter. Pengene i fondet er ikke øremerket til pensjonsutgifter, selv om det heter Statens pensjonsfond.

SPN (Statens pensjonsfond Norge) er den delen av kapitalen (pengene) som forvaltes av Folketrygdfondet. Fondet er i hovedsak investert i norske aksjer og obligasjoner. Øvrige regioner er Norden utenom Island. Verdien av SPN var 212 milliarder kroner ved utgangen av 2016. Totalt var om lag 61 prosent av fondets kapital investert i aksjer, mens om lag 39 prosent var investert i rentebærende papirer.

Staten sparer penger fra olje og gass i SPU (Statens pensjonsfond utland - også kalt oljefondet). Markedsverdien av SPU var 7 507 milliarder kroner ved utgangen av 2016. Totalt var om lag 62,5 prosent av fondet plassert i aksjer, 34,3 prosent i rentebærende papirer og 3,2 prosent i eiendom.

Midlene i SPU kan kun investeres i utlandet.

Selv om vi sparer, er ikke fondet på langt nær stort nok til å dekke framtidige alderspensjoner. Verdien av allerede opparbeidede rettigheter til framtidige utbetalinger av alderspensjoner fra folketrygden anslås til nesten 8 000 milliarder kroner ved utgangen av 2017. I tillegg kommer forpliktelser i Statens pensjonskasse, som utgjorde om lag 800 milliarder kroner ved utgangen av 2016, samt statens forpliktelser til uføre- og etterlattepensjoner i folketrygden. Sett under ett er disse pensjonsforpliktelsene langt større enn den samlede kapitalen i Statens pensjonsfond og den øvrige statlige nettoformuen.

Gjennom Handlingsregelen (for budsjettpolitikken) har Stortinget vedtatt at vi over tid ikke skal bruke mer oljeinntekter enn forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, anslått til 3 prosent. Handlingsregelen skal ivareta målet om at også framtidige generasjoner får nytte av Norges olje- og gassressurser.

Stortinget har (i lov om Statens pensjonsfond) gitt Finansdepartementet det formelle ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Norges Bank har ansvaret for å gjennomføre investeringene i Statens pensjonsfond utland, og Folketrygdfondet gjennomfører investeringene i Statens pensjonsfond Norge.